Selecteer een pagina

Verzuim en verlof

Te laat komen, ziek of verlof

  1. Voorpagina
  2. >
  3. Verzuim en verlof

Wat te doen bij te laat komen, ziekte of bijzonder verlof?

Te laat komen
Bij te laat komen meldt de leerling zich bij de verzuimcoördindator voor een telaatbriefje. Zonder dit briefje komt de leerling de les niet in. De volgende morgen meldt de leerling  zich een half uur vóórdat zijn/haar lessen beginnen bij de receptie. Dit betekent dat de leerling zich om 08:00 uur of bij eerste uur vrij om 09:15 uur moet melden.

Te laat komen telt ook mee als ongeoorloofd verzuim en zal door de leerplichtambtenaar meegenomen worden bij preventieve gesprekken en het nemen van maatregelen. Als een leerling herhaaldelijk te laat komt (5x) krijgen ouders daarover een bericht van school. Na 10x te laat zal er een melding gemaakt worden bij de leerplichtambtenaar.

Verzuim
Op het Montessori College Arnhem houden we de absentiegegevens van leerlingen goed bij. Dagelijks registreren we welke leerlingen afwezig zijn. Als afwezigheid niet vooraf (door ouders/verzorgers) is doorgegeven, nemen wij contact op met het thuisfront. Leerlingen en ouders kunnen de persoonlijke absentiegegevens bekijken in Somtoday. Er is een verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd Verzuim
We hebben het over geoorloofd verzuim als een leerling bijvoorbeeld ziek is. Het is de bedoeling dat de ouders/verzorgers op betreffende dag voorafgaand aan de eerste les (tussen 08:00 uur en 09:00 uur) de ziekmelding telefonisch doorgeeft of via de Somtoday-app. De Somtoday-app is voor ouders alleen bedoeld om hun kind ziek te melden, dan wordt het kind de hele dag automatisch ziekgemeld. Gaat u ervan uit dat u kind langer dan één dag ziek zal zijn, meldt u dat dan in de opmerkingen.

Ongeoorloofd Verzuim
Ongeoorloofd verzuim betekent dat er geen geldige reden is om niet op school aanwezig te zijn. In dat geval neemt de verzuimcoördinator contact op met de leerling en de ouders.

Wij verzoeken afspraken met bijvoorbeeld de dokter of de tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Als er een situatie is waardoor je toch een dag(deel) moet missen, is het de bedoeling dat je daarvoor verlof aanvraagt. Aanvragen voor kort verlof (b.v. tandarts, dokter enz.) en/of aanvragen voor bijzonder verlof (b.v. uitvaart, huwelijk of rijvaardigheidsexamen) kunnen worden ingediend via onderstaande link.

Verzuimregistratie voor leerlingen 18+
Ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder wordt het verzuim geregistreerd, aangezien ze bij ons op het Montessori College Arnhem onderwijs volgen. Voor hen gelden dezelfde afspraken: ziekmeldingen, betermeldingen en verlofaanvragen worden op dezelfde wijze gedaan als leerlingen jonger dan 18 jaar, vooraf en met onderstaande link. Bij ongeoorloofd verzuim hanteren we dezelfde wettelijke richtlijnen en kan er melding gedaan worden bij leerplicht; speciale afdeling voor leerlingen van 18 jaar en ouder.

Examenkandidaten
Mis je daarvoor een SE en/of PTA, dan neem je contact op met het examensecretariaat via een mail:
Voor MAVO: r.harmsen@montessoriarnhem.nl
Voor HAVO: t.jansen@montessoriarnhem.nl

Regionaal Verzuimprotocol Midden Gelre
In het Regionaal verzuimprotocol Voortgezet onderwijs zijn de afspraken en de verwachtingen over de samenwerking vastgelegd tussen de leerplichtambtenaren van de betrokken gemeenten en de in het convenant genoemde besturen Voortgezet Onderwijs.

Contact
Voor uw vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de Verzuimcoördinator Sylvia Huizinga via mail: absentie@montessoriarnhem.nl of telefonisch via het algemene nummer.