Selecteer een pagina

De brugklas

2 jaar onderbouw

Onderbouw
Op onze school bestaat de onderbouw uit twee brugjaren. In leerjaar één en twee zit je in een mavo/havo-klas en behoort tot de mogelijkheid je al voor te bereiden op het vwo. Wij geloven namelijk dat het aan het einde van de basisschool nog niet vaststaat wat je precies kan. Soms heb je iets meer tijd nodig je te ontwikkelen.

Gedurende deze twee jaren krijg je les en cijfers op mavo- en havo-niveau. Deze zullen je een beeld geven welke richting je in de derde opgaat. Docenten zullen je daarnaast ook een advies geven. Aan het einde van het tweede jaar kies je voor de mavo of havo, waarvan de laatste je de mogelijkheid biedt om later 2-fasen vwo erbij te doen.

Mentorlessen
Je krijgt bij ons in de onderbouw een mentor die twee jaar jouw mentor blijft. Soms zijn er twee mentoren per klas. Je zult twee keer per week een mentorles hebben, waarbij wij jou individueel begeleiden maar ook werken aan bijvoorbeeld leren leren, groepsvorming en LOB (hierover later meer). Dit volgens een mentormethode en een schoolagenda die je van ons ontvangt.

Vakken en leergebieden
Tijdens de brugperiode krijg je, naast een aantal gewone vakken, zoals wiskunde, Nederlands, Engels, Frans en Duits, les in leergebieden. Dit betekent dat je vakken gecombineerd krijgt aangeboden.

  • Het leergebied Mens & Maatschappij (M&M) werkt gezamenlijk aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie.
  • Mens & Natuur (M&N) omvat biologie, natuur- en scheikunde.
  • Kunst Cultuur & Bewegen (KCB) omvat de vakken sport, beeldend vorming en drama (in deze twee laatste vakken kun je zelfs examen doen!).

Je zult in deze leergebieden ook werken aan projecten en praktische opdrachten.

Keuzecursus
Omdat wij geloven dat je meer talenten hebt, en wij graag helpen die te ontdekken en te ontwikkelen, bieden wij allerlei keuzecursussen aan. Dit doen wij driemaal per week. Er is veel waaruit je zelf mag kiezen (ICT, games maken, kickboksen, koken, etc.) en soms helpen wij je kiezen (dyslexie, extra wiskunde, etc.).

Bouwstenen
Om iedereen zoveel mogelijk te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en aan te sluiten bij ieders leerbehoefte, is de leerstof opgeknipt in leerdoelen. Je kunt deze leerdoelen volgens routes doorlopen; met meer of minder uitleg, met meer of minder uitdaging.
Ook helpt het je keuzes te maken in de manier van verwerken. Wij noemen dit bouwstenen.

Bring Your Own Device
Als ondersteuning bij het kiezen van je eigen leerroute en ons onderwijs aantrekkelijk en uitdagend te maken, werken wij met Bring Your Own Device (BYOD).

Wij stimuleren het meenemen van een eigen laptop. Je maakt met de bouwstenen veel gebruik van de computer, leerdoelen zijn vaak aangevuld met digitale ondersteuning. Wij werken echter ook uit boeken en geregeld zijn ‘de kleppen dicht’!

LOB
LOB staat voor Loopbaan Orientatie en –Begeleiding.
Als Montessorischool zijn wij sterk gericht op de ontwikkeling van de leerling tot onafhankelijke persoonlijkheid, het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren en het op verantwoordelijke wijze leren vervullen van een maatschappelijke rol.

Dit betekent dat loopbaanoriëntatie en -begeleiding een belangrijke plaats innemen in het onderwijs. Dit doen we in alle leerjaren zowel door theorie- als praktijkopdrachten.

Wij geloven dat een goede profiel- of studiekeuze alleen gemaakt kan worden met voldoende zelfkennis. Die doe je op door ervaringen op te doen in het echte leven en hierop te reflecteren, zodat een leerling zich bewust wordt van zijn eigen persoonlijke ontwikkeling.
Omdat elke leerling anders is, andere doelen heeft en andere ervaringen met zich meebrengt is maatwerk hierin voor ons essentieel.

Op onze school werken we met de onlineapplicatie Trinn. De leerling stelt zelf zijn doel en plant hierbij een ervaring die hem/haar gaat helpen om het doel te bereiken. Er worden opdrachten uitgekozen die bij dit doel aansluiten. Deze zijn voor elke leerling anders.

De theorieopdrachten zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en focussen op factoren die invloed hebben op keuzegedrag, namelijk: kennis, waarden, motivaties, achtergrond, media, persoonlijkheid, vaardigheden en interesses.

De praktijkopdrachten zijn gericht op het voorbereiden van en het reflecteren op ervaringen die leerlingen buiten school op gaan doen. Wanneer de ervaring is afgerond, wordt gevraagd om op deze ervaring terug te kijken. Wat was er leuk? Wat was er niet leuk? Wat heb je hiervan geleerd? En wat wil je nu leren? Op deze manier komt een nieuw doel tot stand.

De mentor heeft hierin een coachende rol. In driehoeksgesprekken kijken leerlingen met hun ouders en mentor naar dit overzicht van de gestelde doelen, opgedane ervaringen en inzichten in hun persoonlijkheid.