Selecteer een pagina

Aanmelden 2021 - 2022

Digitaal aanmeldformulier

Schooladvies, testen en/of bijzonderheden

Upload hier uw adviesformulier (max 25mb.)

Zijn er testresultaten of gegevens beschikbaar (anders dan advies basisschool), die voor de school van belang kunnen zijn?

Door ondertekening van dit formulier geven ouder(s)/verzorger(s) toestemming

Voeg hieronder uw handtekening(en) toe via onderstaande wijze:

Optie 1: Via een website
Ga bijv. naar DocSketch E-signature (AVG-proof)
Klik op 'Draw your signature' en teken uw handtekening.
Klik op Save om de handtekening op te slaan op uw computer of smartphone.

Optie 2: Via een app op de mobiel of computer
Gebruik een app om de digitale handtekening te maken, zoals SketchPad (iPhone), Signature Maker (Android) of MS-paint (Windows).
Zet het bestand over naar de computer of upload het bestand via de galerij van uw smartphone.

Upload vervolgens hier uw bestand(en).

 • Geeft hierbij toestemming om naar aanleiding van de aanmelding inlichtingen in te winnen bij de basisschool/school voor voortgezet onderwijs om te kunnen bepalen of de leerling toelaatbaar is tot de afdeling van de school waarvoor de inschrijving is gedaan;
 • Geeft hierbij toestemming voor het afnemen van aanvullende testen en/of het doen van aanvullende observaties, indien de school dat nodig acht voor het vaststellen van de behoefte aan extra ondersteuning van de leerling.
 • Geeft hierbij toestemming, om de verstrekte gegevens op te nemen in het leerlingendossier/leerlingvolgsysteem van de school (ten behoeve van leerlingbegeleiding).
 • Geeft hierbij toestemming om beeldmateriaal van bovengenoemde leerling te plaatsen op de website of te gebruiken in publicaties van de school. Indien hiertegen toch bezwaar bestaat dan kan dit apart aan de school worden gemeld via een formulier dat te downloaden is vanaf de website: www.montessoriarnhem.nl (> ouders > bezwaar fotogebruik].
 • Ondergetekenden gaan akkoord met de inhoud van het reglement rond de ouderbijdrage zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld door de oudergeleding van de MR, zie website: www.montessoriarnhem.nl (ouders > medezeggenschap)
 • Leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten; zoals monti-dagen, sociale activiteiten etc.
 • Het volgen van Lichamelijke Opvoeding (Gymnastieklessen) is verplicht. De LO lessen worden aan gemengde klassen gegeven in onze LO-lokalen.
 • Er gelden bij lichamelijke opvoeding en practica kledingvoorschriften. Deze zijn te vinden op de website: www.montessoriarnhem.nl [> ouders > schoolgids > hoofdstuk 5 t/m 8]
 • Om gegevens uit te wisselen met de basisschool/school voor voortgezet onderwijs
  (om te kunnen bepalen of de leerling toelaatbaar is tot de afdeling van de school waarvoor aanmelding is gedaan)
 • Om de verstrekte gegevens op te nemen in het leerlingendossier/leerlingvolgsysteem van de school (ten behoeve van de leerlingbegeleiding)
 • Voor het afnemen van testen (didactisch, sociaal/emotioneel en/of intelligentie) en/of doen van observaties. Dit kan noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de leerling, of na plaatsing, wanneer er een ondersteuningsvraag ontstaat.